Disiplin ve Etik Yönetmeliği
Etik ve Etik Değerlerimiz

Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Başlangıçta ve Kuruluşunda

13 Şefimiz tarafından kurulmuş mesleki bir kuruluştur.

Başlangıçta birbirleriyle uyum içinde ve birbirlerini yakından tanıyan bu insanlar,kendi aralarında tartışarak,konuşarak kendilerine göre bir ETİK ve MİSYON tayin etmişlerdir.

Yazılı olmasa da kafalarında yerleşmiş olan bu ETİK ve MİSYON herkes için aşağı

yukarı aynı ve belirlenmiş uygulamaya konulmuştur.

1 Etik Değerimiz:Ancak Misyonumuz,vizyonumuz gereği Birliğimizin aşçılarımıza ve turizmimize sağladığı yararlar ile birlikte, Son olarakta Wacs (Dünya Aşçılar Birliği)üyeliğine girmesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonunun kurulması ile üye sayısı artmış ve üye profili Aşçılardan da oluşsa mesleki kişilerden de oluşsa değişikliğe uğramıştır,dolayısı ile insanların ve fikirlerin çoğaldığı bir ortamda,kavram kargaşasının yaşanabileceği, Etik, ilke ve amaçların kaybolabileceği,değişebileceği tehlikesi göz önüne alınarak,katılacak yeni üyelere ve kamu oyuna, bu Etik, ilke ve amaçların doğru anlatılabilmesi için, bu değerlerin tespit edilerek yazılı hale getirilmesi zorunlu olmuştur. Doğaldır ki süreç içersinde ve değişen dünya düzeni içersinde,Etik değerlerde ve amaçlarda değişiklikler olabilecektir,önemli olan Mesleki etik ve Andımıza bağlı kalarak Gönüllülük,Dürüstlük,Güvenirlilik,Yardımseverlik,İnsan hayatına saygı,mesleğimizi iyi ifade edebilme,Mutfağımızı gelecek nesillere dürüstlük ve etik kuralları içersinde öğretme ve değer verme gibi temel ilkelerinde bir sapmanın ve uzaklaşmanın olmaması,tüm üyelerin bu asgari müştereklerde birleşmeleri ve aşçılık mesleğini en iyi şekilde benimsemeleridir. Aşçılık mesleğine ve sağlığına ayrıca Türk mutfağına verilen değer;Birinci ETİK değerimizdir.

2 Etik Değerimiz:Birliğimizde amaç; insanoğlunun var oluşundan buyana gereksinim duyduğu gıdaları en iyi şekilde hazırlamak ve sunmaktır.

Bu nedenle birliğimizin kurulma amaçları da birlik tüzüğümüzde yer alan Amaçlar maddesinde de maddeler halinde sıralı yer almaktadır.

Dürüstlük ve Güvenirlilik Herhangi bir çıkar gözetmeksizin üyelerimizi, aşçılarımızı, turizmcilerimizi ve çevremizi bilinçlendirmeyi amaç edinmiş Birlik üyesi; ne! Nasıl? Neden? Niçin? olursa olsun dürüst, tutarlı,güvenilir olmak zorundadır, buda İkinci ETİK değerimizdir.

3 Etik Değerimiz:Bağımsızlık:Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği maddi yada manevi bağımsız olmalıdır,Birliğimizin hayatını idame ettirebilmesi organizasyon,eğitim,tanıtım,Türk mutfağı üzerine çalışmalar gibi yapacağı giderler vardır.Giderlerini karşılayabilmesi için, bağış yada sponsorluk antlaşmalarına ihtiyacı vardır,Birliğimiz bu anlaşmaları yaparken, kendini bağlayıcı,kısıtlayıcı,taraf yapıcı, engelleyici anlaşmalardan kaçınmalıdır. Sponsorluk ve bağış yapan kişi kuruluş ve firmaları tanıtma amacının yanı sıra ;Atatürk İlke ve İnkılaplarına , TC kanunlarına,Türk halkına, örf ve adetlerine bağlı kalmalı,onu sadece ülke çıkarları ve temel insani değerler sınırlayabilmelidir, yani bağımsızlık önemli ETİK değerlerimizden biri olmalıdır. Buda Üçüncü Etik Değerimizdir.

4 Etik Değerimiz: Medyatik olmamak:Birlik varlığını sürdürürken,bazen

tanıtım amaçlı,bazen kamuoyuna bilgi vermek, bazen de eğitim amaçlı medya ile ilişkiye girecektir. Bu ilişkiler belirlenmiş, görevlendirilmiş kişiler tarafından olmalıdır, hiçbir zaman kişiler ön planda değil, sadece Mesleğimiz ve Birliğimiz ön planda olmalıdır,hiçbir Birlik üyesi Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliğini ve adını kullanarak kendine bir menfaat sağlamamalıdır. Birlik adının ve Aşçı kimliğinin zedelenmesi önlenmelidir, Medya’ ya bilgi verirken doğru,dürüst,yayıncılık ilkelerine uygun davranılmalı,karşı taraftan da aynı dürüstlük beklenmeli yada istenmelidir, medya,kurum ve kuruluşlar ile her zaman ölçülü ilişki sürdürülmeli,gereksiz sürtüşmeye tartışmaya girilmemelidir.Bu da birliğimizin Dördüncü Etik Kuralıdır

5 Etik Değerimiz:Açıklık:Aşçılarımız ve üyelerimiz ayrıca yönetim kurulumuz,her zeminde açık ve şeffaf olmalıdır,hiçbir şey gizli yada saklı olmamalıdır,bu hem kamuoyuna karşı hem de üyelere karşı geçerlidir.Halkımızın ve devletimizin desteğiyle var olduğumuza

göre,yaptığımız her iş için hesap vermeye açık olmalıyız, üyelerde birbirlerine karşı açık ve dürüst olmalı, hesap verebilmelidir açıklanamayan,tanımlanamayan gizli gruplaşmalar,Dedi kodu,İspat edilememiş suçlamalar ve ifadeler;Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliğimizin ruhunu, birlik ve bütünlüğünü tehlikeye atan ilişkilerdir.Amacımız kişisel menfaat olmamalıdır : Bilindiği üzere Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliğimiz,Üyelerimizin aidatları,Turizm sektörünün ve sponsorların bağışları ve yardımları ile hayatını idame ettirmektedir,Ancak bu bağış ve yardımlar hayatını idame ettirebilmek için yetmemektedir,ilerde belki ticari işletmeler kurulacak birliğimiz adına ticaret yapılacaktır, ancak bu işletmelerin amacı salt Birliğimize kar ettirmek değil,Mesleğimize ve Aşçılarımıza eğitim verebilmek Turizme kalifiye aşçı yetiştirmek,Dünya üzerinde yarışmalara katılarak Türk Mutfağını ve Aşçısını tanıtmak halka mutfak eğitimi vermek gibi, Kuruluş ve ETİK

değerlerindeki amaçlarını gerçekleştirebilmek amacı ile gelir elde edebilmektir. Buda Birliğimizin Beşinci ve son ETİK kuralıdır.

AKDENİZ PROFESYONEL AŞÇILAR BİRLİĞİ DİSİPLİN ve ETİK KURALLARI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

AKPAB (Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Derneği)

Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Derneği 15.Nisan 1998 yılında on profesyonel aşçıbaşının girişimi ve özverili çalışmasıyla kurulmuştur.
Kurulduğu günlerden sonra;T ürkiye’mizin ve Akdeniz bölgesinin turistik tesis ve restaurantlarında sanatını icra eden aşçıbaşılarımızı bünyesine katarak faaliyetlerini programlı bir şekilde sürdürmektedir
Aşçılık mesleğini ve Türk Mutfağı’nı profesyonel anlamda saygın bir platforma oturtmak isteyen Profesyonel Aşçılar Birliği;
Öncelikle eğitime önem vererek derneğimize kayıtlı aşçı ve aşçıbaşılarımızı kurs,seminer,uygulamalı programlar düzenleyerek, gastronomi sektöründe rekabet edebilecek ortamı hazırlamaktır.
Turistik tesislere , restaurant ve lokantalarımıza profesyonel anlamda maliyet hesaplaması, mönü planlaması,ürün tanıma,hijyenik ortamda çalışma,sanitasyon bilgileri, misafir,işveren, aşçı memnuniyeti, göze,damağa,mideye hitap konularını inceliğiyle bilen aşçı & aşçıbaşı temin etmektir.
Aşçılıkta ve gastronomi alanlarında , AKPAP’ın esas amacı üyelerimizin çalıştığı mutfaklarda yakaladığı başarıları eğitimler vererek devam ettirmesini sağlamaktır.
Aşçılığın ; turizm sektöründe kalifiyelik anlamında önemli bir yeri olmasından dolayı.
Meslek ilkelerine ,aşçılık andına bağlı aşçılarımızı ;aşçının önemini bilen tesislerde çalışmalarını ve istihdamını sağlamaktır.
Bu doğrultuda düzenli disiplinli meslek etiğine uygun çalışma, aşçılarımızı eğitime tabi tutmak , birlik üyesi aşçıbaşıların çalıştığı tesislerde,mesleki anlamda neler yapabildiklerini kanıtlamalarını sağlamak; derneğimizin,aşçılarımıza ve turizme katkılarını doğru çalışmalarla hissettirmektir.
Çalışmalarımız; profesyonellik olgusu içersinde mesleki bilgi ve becerilerimizi üyelerimizle paylaşarak , profesyonel yiyecek & içecek,mutfak ekipmanları şirketlerinin kalitelerinin uygunluk referansı olarak tavsiyeci olarak çalışmalarımızı sürdürmek.
Turizmde kalitenin referansı olan profesyonel aşçılar birliğimizin, amacı ve vizyonunu hayata geçirmek.

İLKEMİZ

Ø Profesyonel anlayışa sahip olmak

Ø Yiyecek memnuniyetini üst düzeye çıkarmak.

Ø Türk mutfağını doğru bir şekilde uygulamak

Ø Türk mutfağının geçmişini bilmek yeni yetişen aşçılarımıza ustalık yaparak öğretmek

Ø Mutfağımızın inceliklerini yemeklerimize yansıtmak

Ø Etik kuralları korumak

Ø Derneğin iç huzurunu sağlamak, disipline etmek,

Ø yönetim kurulu ve birimler tarafından alınan kararların düzgün yürütülmesini ve işleyişini .sağlamak işlenen suçları cezalandırmak amacı ile hazırlanmıştır

Disiplin Kuruluda bu kuralların işleyişini sağlamak,üye haklarını ve dernek haklarını korumak,huzuru sağlamak üye şikayetlerini dinlemek,soruşturmak,incelemek ve verilen kararı Yönetim Kuruluna gerekenin yapılması için iletmektir.

Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Disiplin Yönetmeliği,Üyeler tarafından işlenebilecek disiplin suçu olarak kabul edilen eylemleri tanımlar.

Birlik Disiplin Kurulunun yetkilerini belirler. Birlik Disiplin Yönetmeliği, Birlik asil üyelerini

bağladığı ölçüde, henüz asil üyeliğe geçmemiş,ancak kendi isteği ve insiyatifi ile,gönüllü müracaat formunu doldurmuş,Birlik Tüzüğümüzü ve Etik Kurallarımızı,Disiplin yönetmeliğini Okumuş Birlik faaliyetlerine aktif olarak katılan,Aşçılarımızı da Üyeleri de,aynı ölçüde bağlamaktadır,.Yani formunu dolduran her aday üye,bu disiplin

yönetmeliğini okuyarak kabul etmiş sayılacaktır.

Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliğimizin

logosunu,amblemini taşıyan,ve Birliğimizi ifade eden nesneleri,birliğimizin taşınır veya taşınmaz malları,İYİ NİYET KAVRAMI T.C Medeni Kanununda tarif edilen iyi niyet kavramını ifade etmektedir. Bu yönetmelik 1998-2000 döneminde görev yapan YÖNETİM

KURULU nun talebi üzerine,DİSİPLİN ve ETİK KURULU tarafından hazırlanmış,Mart 2000 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

YETKİ

Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Disiplin Kurulu,kendi arzusu ile, yada bir üyenin

yazılı şikayeti üzerine,bu yönetmelik maddelerini veya birlik tüzüğünü esas alarak,üye hakkında disiplin soruşturması açabilir.İHRAÇ cezası haricinde,diğer cezaları isterse uygulama hakkına sahiptir. Disiplin Kurulu soruşturmasını tamamladıktan sonra,görüşlerini ve kararlarını YÖNETiM KURULU nun onayına sunar,.Yönetim Kurulu verilen kararı veya

Disiplin Kurulunun görüşlerini onaylamak, değiştirmek yada reddetmek hakkına sahiptir.

KURULUN OLUŞUMU

Disiplin Kurulu 5 asil üyeden oluşur .Bu üyeler Yönetim Kurulu tarafından atanır yada görevden alınır, üyelerden birinin istifa etmesi yada eksilmesi halinde yerine, Yönetim kurulu tarafından yenisi atanır. Kararlar oy birliği yada oy çokluğu ile alınır. Disiplin ve Etik kuruluna başkanlığı Yönetim kurulu İkinci başkanı Başkanlık eder Toplantı üyelerin çoğunluğunun katılımıyla yapılır. Disiplin Kurulu üyeleri başkan dışında,Yönetim ve Denetim kurulunda görev almayan Birlik üyeleri tarafından seçilir.

Başkan toplantıyı yönetir ve Yönetim kurulu ile teması sağlar. Disiplin Kurulu üyelerinden herhangi biri hakkında, bir disiplin soruşturması açılması,Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. Bu durumda Yön.Kur, soruşturma açılan üyeyi, soruşturma bitene kadar görevinden alır,yerine bir başka üye atar .soruşturma sonunda üye hakkındaki karara göre

yeniden görevine iade eder yada azleder.

ÇALIŞMA BİÇİMİ

Disiplin Kurulu kendi isteği yada yazılı bir şikayet üzerine soruşturma açar. Hakkında soruşturma açılan yada şikayet dilekçesi verilen üyeyi, yazılı yada sözlü olarak davet eder. Daveti kabul etmeyen yada savunma vermek istemeyen üye hakkında, Disiplin Kurulu bir karar vererek kararını Yönetim kuruluna sunar, Yön.Kur. bu kararı onaylamak, değiştirmek, yada reddetmek hakkına sahiptir.Disiplin Kurulu,soruşturma esnasında adı geçen veya başka

üyelerinde görüşüne başvurabilir.yazılı ifadesini alabilir.

Karar Yönetim Kurulu tarafından Disiplin kuruluna verilen üyeye bildirilir. ve hakkında karar verilmiş olan Ceza genel sekreter tarafından da siciline işlenir ve disiplin kuruluna verilen üyeye yazılı karar Yönetim kurulu kararı üyelerinin imzalı mektubu ile adresine iadeli taahhütlü postalanır.

HÜKÜMLER

Aşağıda tanımlanan eylemlerin yanında Birliğimizin Tüzüğü,Etik Kuralları,Amacı ve İlkelerimize karşı işlenen her türlü girişim ve konuşma disiplin suçu sayılacaktır.

1-Birliğimizi temsil ederken,yada Birliğimizin kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri taşırken kullanırken Mesleğimize zarar verecek prestijini sarsacak hareketlerde bulunmak,

2-Birliğimize ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zimmetli eşyaları zamanında iade etmemek

3-Birliğimize ait mal malzeme araç ve gereçleri evrakları, birimin yada sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak,yerini değiştirmek,depolama düzenini bozmak, üçüncü şahıslara göstermek yada vermek.

4-Birliğimizi,Bilerek ve isteyerek, Birlik adını yada Birliğimizin kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri(giysi,kartvizit,kimlik,amblem ,logo,araç,çıkartma vb) kullanmak suretiyle maddi yada manevi çıkar elde etmek.

5-Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliğimiz ile ilgili herhangi bir konu yada üye kişiler hakkında, Birlik içinde yada dışında ,kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak,asılsız,haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak,Birliğimize ve Mesleğimize zarar vermek,

6-Yetkisi ve görevi olmadığı halde,ilgili birimin sorumlusu yada görevlendirilmiş kişinin izni olmadan kişi, kurum ve kuruluşlarla, Birliğimiz adına görüşmeler yapmak, taleplerde bulunmak,bağlayıcı sözler vermek vb davranışlarda bulunmak.

7-İlgili birim yada görevlinin izni olmadan,basın kuruluşları ile görüşmek, Birlik adına açıklamalarda bulunmak,demeç vermek,yorum yapmak,

8-İyi niyet kavramıyla bağdaşmayacak şekilde hareketlerde bulunmak,genel ahlak ve terbiye kurallarına uymamak,

9-Bir başka üye hakkında,mesnetsiz ispatsız,rencide edici,karalayıcı,küçük düşürücü,konuşmalar yapmak,suçlamak,iftira atmak,sataşmak,taciz yada tehdit etmek, küfretmek,yalan söyleyerek zor durumda bırakmak.

10-Birlik içinde yada Birlik ile ilgili bir ortamda,siyasi,ahlaki,vicdani hayat görüşünü,üyeleri rahatsız edecek ve Birliğe zarar verecek şekilde açıklamak,empoze etmeye çalışmak,tartışma ortamı yaratmak,.vb hareketlerde bulunmak.

11- Birlik merkezi sınırları içinde yada Birliğimiz ile ilgili bir ortamda,ateşli silah taşımak,teşhir etmek, çalışmalarda kullanılacak mutfak kesici aletlerin dışında, kesici,yaralayıcı ve öldürücü sayılabilecek,kanunen suç sayılan aletleri bulundurmak, taşımak,veya teşhir etmek.

12- Birlik üyeleri ve 3. şahısları rahatsız edecek şekilde alkol almak yada alkollü dolaşmak,Tıbbi zorunluluk haricinde uyuşturucu ve, keyif verici gibi maddeler kullanmak.

13-Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmak, ihmal etmek,kötüye kullanmak,suistimal etmek,baskı ve iltimas aracı olarak kullanmak.

14- Üzerine aldığı görevleri,mazereti olmaksızın geciktirmek ,yavaşlatmak, işleri engellemek,

15-Yetkili birim yada kişilerce alınmış kararlara,belirlenmiş kurallara ve işleyişlere uymamak, karşı gelmek,değiştirmeye çalışmak.

16-Bir üyenin yada birlik için çalışan gönüllü ve görevlilerin Birlik içinde yada birimlerde-organizasyonlarımızda çalışmasını görev ve sorumluluk almasını, geçerli bir

nedeni olmadan engellemek,engellemeye çalışmak.

17- Herhangi bir birim yada sorumludan bilgi almak isteyen ÜYE ye bilgi vermemek, engellemeye çalışmak,kasıtlı olarak yanlış bilgi vermek, yalan söylemek…

18- Disiplin Kuruluna Şikayet hakkını suistimal etmek,kötüye kullanmak,bu hakkı diğer üyeler üzerinde küçük düşürücü ve baskı aracı olarak kullanmak.

19- Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği ile ilgili herhangi bir konuda açıklanamayan, tanımlanamayan gizli toplantılar yapmak,gruplaşma ve hizipleşmelere neden olmak.

20- Birlik içinde şahsi kin ve kızgınlıklarını ön plana çıkarmak,bu durumunu Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği işlerine karıştırarak Birliğimize ve çalışmalarımıza zarar vermek,

21- Disiplin kurulu soruşturmasında, disiplin kurulunu oyalamak, kurula yalan beyanda bulunmak.

22- Belirlenen yazılı disiplin kuralları dışında, herhangi bir disiplin suçunun işlenmesi

durumunda,disiplin kurulu ve yönetim kurulunun yapacağı ortak değerlendirme sonucunda vereceği karar geçerli olacaktır.

Yukarıda yazılı 22 maddelik Disiplin Kurallarına ek madde konması,çıkarılması yada değiştirilmesi , Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulunun yetkisi dahilindedir. Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu istediği takdirde karar alarak ek madde koyabilir, maddeleri değiştirebilir yada kaldırabilir. Disiplin suçu işlenmesi durumunda verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir.

a-Uyarı (yazılı) b-İhtar c-Kınama d-Uzaklaştırma (1 ile 6 aya kadar) e-İhraç (yönetim kurulunun onayına sunulmak üzere denetim kurulunun tavsiye kararı alması)